Reglement 

Algemeen

De Bedriegertjesloop en de Rozendaalse Veldloop worden georganiseerd door de Stichting “De Rozendaalse Bedriegertjeslopers”, verder Stichting te noemen. In principe wordt de Bedriegertjesloop gehouden op de eerste woensdag in juni. De Rozendaalse Veldloop op de eerste woensdag in september. Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v.

Afstanden

Bedriegertjesloop:
11 km 
6 km

Rozendaalse Veldloop: 
12 km 
5.5 km

Op de 4 afstanden gelden limiettijden. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Stichting. 
De limiettijden zijn:

  • Bedriegertjesloop : 11 km 1.30 uur en 6 km 50 minuten
     
  • Rozendaalse Veldloop: 12 km 1.40 uur en 5.5 km 45 minuten

Een loper aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet overschrijdt wordt gediskwalificeerd. Hij of zij neemt niet langer deel aan de loop en dient naar de finshlocatie terug te keren.

Deelname

1. Deelname aan de Bedriegertjesloop en de Rozendaalse Veldloop staat alleen open voor hardlopers. 
2. Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger, of ander baby-vervoermiddel de route te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meerdere personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
3. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommem en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de loper zelf aansprakelijk.
4. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en niet kunnen deelnemen, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld

Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Bedriegertjesloop en de Rozendaalse Veldloop geschiedt voor eigen risico.De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, nog voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens tengevolge van grove schuld van de Stichting. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade tengevolge van letsel of overlijden.
2. De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij of waaronder de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Het besluit van de Stichting om hetzij de Bedriegertjesloop, hetzij de Rozendaalse Veldloop geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, c.q. schade.
3. De Stichting heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De Stichting heeft het recht een deelnemer (verder) deelname aan de loop te ontzeggen. Het oordeel van de Stichting is niet aanvechtbaar.
4. Sponsors, de gemeente Rozendaal, het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer, dan wel andere eigenaren van bospercelen zijn op dezelfde voet als de Stichting uitgesloten van aansprakelijkheid.

Overige bepalingen

5. Aanwijzingen en instructies van de politie, verkeersregelaars en medewerkers van de organisatie van de Bedriegertjesloop en Rozendaalse Veldloop moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
6. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de beide loopevenementen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing is verleend.
7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Stichting.